Top_Illustration_English_flat
Käyttöehdot ja selosteet
Tietosuojaseloste
Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti

Tämän asiakirjan tarkoitus

Tämän asiakirjan on tarkoitus selventää kuinka Jobilla Oy lähestyy sekä asiakkaidensa että käyttäjiensä yksityisyyden suojaa sekä tietosuojaa. Kuvaamme myös käytänteitä joilla yritys varmistaa menettelevänsä viimeisimpien sekä Suomen että EU:n tietosuojasäädösten ja lakien mukaisesti.

Avainsanojen määritelmät

Tietosuojavastaava (DPO)
Tietosuoja-asiantuntija joka vastaa yrityksen käsittelyn olevan viimeisimpien voimassaolevien lakien ja säädösten mukaista.

Rekisterinpitäjä (DC)
Luonnollinen tai oikeushenkilö, julkinen viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhteistyössä muiden tahojen kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, periaatteet sekä keinot.

Henkilötietojen käsittelijä (DP)
Luonnollinen tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta.

Rekisteröity (DS)
Henkilö jonka henkilötietoja käsitellään.

Henkilötietojen käsittely
Kaikenlaiset toiminnot joita kohdistetaan henkilötietoihin joko automatisoidusti tai manuaalisesti. Käsittelyä ovat esimerkiksi henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, muokkaaminen, haku, käyttö, luovuttaminen, levittäminen tai saattaminen muutoin saataville, yhteensovittaminen, yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen ja hävittäminen.

Henkilötieto
Kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot (esim. nimi, sähköposti, puhelinnumero, henkilötunnus, kuva, biometrinen tai geneettinen tieto).

Tiedollinen itsemäärämisoikeus
Tiedollisten oikeuksien joukko, joka rekisteröidyillä on henkilötietojaan kohtaan. Tiedollinen itsemääräämisoikeus sisältää esimerkiksi oikeuden tietää mitä henkilötietoja rekisteröidyistä on kerätty ja mihin kerättyä tietoa käytetään.

Pseydonymisointi
Henkilötietojen käsittelemistä niin, että tietoja ei voida enää suoraan yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä erillisiä lisätietoja. Tällaiset käsitellyt tiedot tulee säilyttää erillään henkilötiedoista, ja niihin sovelletaan teknisiä sekä organisatorisia toimenpiteitä joilla varmistetaan ettei tällaista yhdistämistä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön tapahdu.

Profilointi
Mikä tahansa henkilötietojen automaattinen käsittely, jossa henkilötietojen avulla arvioidaan tiettyjä henkilön ominaisuuksia tai analysoidaan tai ennakoidaan näkökohtia, jotka liittyvät kyseiseen henkilöön.

Henkilötietojen käsittelyn käytänteet
Löydät halutessasi lisätietoja keräämästämme datasta ja sen käyttötarkoituksista Jobillan rekisteriselosteesta tältä samalta verkkosivulta.

Jobilla ei ikinä julkaise tai myy kerättyjä henkilötietoja kolmansille tahoille ilman erillistä kirjallista suostumusta jokaiselta rekisteröidyltä jota mahdollinen toimenpide koskisi.

Henkilötietojen käsittely Jobillalla voidaan jakaa seuraaviin kahteen kategoriaan

1. Jobillan suorittama henkilötietojen käsittely
Jobillan valtuutetut henkilöt käsittelevät kerättyjä henkilötietoja aikeina vilpittömästi parantaa asiakkaidemme tekemiä rekrytointeja mahdollisimman kustannustehokkaasti, kuitenkin aina asiakassopimuksessa ennalta määrättyjen ehtojen mukaisesti.

Jobilla voi suorittaa automatisoituja analyysejä kerätystä tiedosta tekoälyä hyödyntäen. Analyysien tarkoituksena voi olla esimerkiksi anonyymin tilastotiedon kerääminen Jobillan keräämästä tietokannasta.

Jobilla ei ikinä käytä kerättyjä henkilötietoja muuhun kuin toimenpiteisiin joiden tarkoituksena on kehittää asiakasyritystemme rekrytointiprosessia ja sen tehokkuutta.

2. Jobillan asiakasyrityksen suorittama henkilötietojen käsittely
Jobillan asiakasyritysten henkilötietojen käsittelystä vastaa yrityksen määräämä henkilötietojen käsittelijä, joka käyttää tietoja vain siihen käyttötarkoitukseen johon tiedot on alunperin kerätty.

Jobillan asiakasyritykset saavat käsitellä henkilötietoja vain seuraaviin käyttötarkoituksiin:

1. Yritysten omien kandidaattitietokantojen hyödyntämiseen rekrytoinnin puitteissa, kuten esimerkiksi:

1. Kandidaattien hakeminen omista tietokannoista ennalta määritettyjen kriteerien perusteella.
2. Rekrytointiin liittyvän kommunikaation (sähköposti, sms) suorittaminen Jobillan järjestelmän kautta.

2. Normaalien rekrytointiprosessien suorittamiseen Jobillan rekrytointijärjestelmän kautta, kuten esimerkiksi:

1. Kandidaattien työhakemusten, ansioluetteloiden, tai henkilötietojen vastaanottaminen ja käsittely Jobillan rekrytointijärjestelmällä.
2. Rekrytointiprosessin viestinnän hoitaminen tai kandidaattien arviointi Jobillan rekrytointijärjestelmällä.

Jokainen Jobillan työkaluilla henkilötietoja käsittelevä henkilö tai taho on velvoitettu ennen käsittelyn aloittamista allekirjoittamaan ja hyväksymään Jobillan ehdot ja selosteet, sekä sitoutumaan lain ja hyvien käytänteiden mukaisiin käsittelytoimiin.

Jokaisella rekisteröidyllä on tiedollinen itsemääräämisoikeus GDPR:n mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä että jokaisella rekisteröidyllä on juridinen oikeus pyytää sähköpostitse kaikki Jobillan keräämät kyseistä henkilöä koskevat henkilötiedot, sekä halutessaan pyytää kerättyjen tietojen poistamista. Rekisteröidyn on pystyttävä tunnistautumaan samalla sähköpostiosoitteella jolla henkilötiedot on alunperun luovutettu Jobillalle, tai muussa tapauksessa Jobilla ei ole velvoitettu käsittelemään mahdollisia lisätieto- tai poistopyyntöjä.