Jobilla Yleistietoa

Internet Group Finland Oy tarjoaa työnhakuportaalin jonka kautta voidaan lähettää sähköisiä työhakemuksia avoimiin työpaikkoihin.

Työpaikat poimitaan portaaleista kuten Kuntarekry.fi, Mol.fi.

1. Palvelun käyttöehtojen soveltamisala

Näitä palvelun käyttöehtoja (jäljempänä “Ehdot”) sovelletaan Internet Group Finland Oy:n (jäljempänä “Finternet”) tuottaman Jobilla (jäljempänä “Palvelu”) käyttöön.

2. Palvelun toimittaminen

Jobillatoimii ainoastaan hakemusten sekä työpaikkojen välittäjänä ja sivuston ylläpitäjänä.Käyttäjän lähettäessä hakemuksen Jobilla palvelun kautta tiedot siirtyvät sekä Jobillalle sekä Yritykselle

Jobilla ei ole vastuussa yritystenvanhentuneista työpaikkailmoituksista tai muistamahdollisista virheitä palvelussa,mutta pyrkii parhaansa mukaan tarjoamaan palveluita vain luotettavilta ja hyväksi todetuilta tahoilta.

2.1 Hakemuksen lähettäminen

Käyttäjä lähettää hakemuksia palvelun avulla omasta sähköpostiosoitteestaan, mutta vasta kun sähköpostiosoite on varmennettu. Mikäli käyttäjä ei varmenna sähköpostiosoitettaan Jobilla ei lähetä hakemuksia.

3. Palvelun tuottaminen

Jobilla:illa on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää Palvelun tuottamisessa alihankkijoita ja yhteistyökumppaniensa tuottamaa sisältöä sekä tehdä Palvelun tekniikkaan, sisältöön ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jobilla ei vastaa muutoksen Asiakkaalle aiheuttamista kustannuksista. Jobilla vastaa siitä, että sillä on oikeus tarjota näissä Ehdoissa tarkoitettuja Palveluita. Jobilla ei takaa, että Palvelu on käytettävissä keskeytyksettä, mutta pyrkii varmistamaan tietoliikennekapasiteetin riittävyyden ja mahdollisuuksiensa mukaan lieventämään mahdollisten tietoliikennehäiriöiden aiheuttamia seurauksia. Jobilla ei kuitenkaan vastaa siitä riippumattomista tietoliikennehäiriöistä tai muista katkoksista eikä näiden seurauksista.

4. Palvelun käyttöoikeus ja sen rajoitukset

Jobilla myöntää Asiakkaalle näiden Ehtojen mukaisen käyttöoikeuden Palveluun. Asiakas ei saa hyödyntää Palvelun sovellusta näiden Ehtojen vastaisesti. Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä tai muutoin vastiketta vastaan tai vastikkeetta luovuttaa Palvelun käyttöoikeuksia kolmansille osapuolille. Palvelun käyttöoikeuden luovutus ei sisällä omistus- tai muiden immateriaalioikeuksien luovutusta.

5. Asiakkaan velvollisuudet ja vastuut

5.1 Asiakkaan aineisto

Asiakkaan Palveluun syöttämien ja siinä ylläpitämien aineistojen kaikki oikeudet pysyvät Asiakkaalla. Asiakas vastaa aineistonsa oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta, sekä siitä, ettei aineisto sisällä tietokoneviruksia tai muita haittaohjelmia tai –koodeja, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa Jobilla:ille. Asiakas huolehtii siitä, että sillä on tarvittavat oikeudet ja suostumukset toimittamansa rekisterin, muun aineiston ja/tai henkilötietojen käyttöön ja niiden hyödyntämiseen Palvelussa.

5.2 Toiminnan lainmukaisuus

Asiakas vastaa siitä, että Palvelun tietojen ja toimintojen käyttö ja hyödyntäminen, mukaan lukien viestien lähettäminen, on lainmukaista ja ettei se ole harhaanjohtavaa tai loukkaa hyvää tapaa tai kolmansien tekijän-, immateriaali- tai muuta oikeutta. Asiakas sitoutuu noudattamaan henkilötietojen käsittelemistä ja julkaisemista, sähköistä suoramarkkinointia sekä asiakkuusmarkkinointia koskevaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja Jobilla:n mahdollisesti erikseen antamia ohjeita toiminnassaan. Asiakkaan on muun muassa huolehdittava tarvittaessa rekisteriselosteen olemassaolosta ja osoitelähteen oikeellisuudesta sekä noudatettava suoramarkkinointikieltoja.

5.3 Sähköpostiviestintä

Käyttäjänn on huolehdittava siitä, että sähköpostien lähettäjänä käytetään ainoastaan sellaista toimivaa sähköpostiosoitetta, johon käyttäjällä on käyttöoikeus. Kuluttajan on pyrittävä järjestämään viestiensä lähetykset siten, etteivät Palvelun sähköpostipalvelimet ylikuormitu tai joudu roskapostilistoille.Käyttäjä antaa luvan myös Jobillalle tehdä sähköpostimarkkinointia sekä SMS markkinointia.

5.4 Jobillan aineisto

Palvelu saattaa sisältää Jobillan ja/tai Jobillan yhteistyökumppanien tekijänoikeuksilla suojattuja aineistoja, kuten lomakepohjia tai kuvia. Asiakas ei saa käyttää niitä muuten kuin Palvelun toiminnallisuuksien yhteydessä.

6. Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet Palvelun toteuttamisessa käytettyihin ohjelmistoihin ja muihin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Jobillalletai kolmansille osapuolille. Asiakkaalle ei näissä Ehdoissa myönnetä nimenomaisesti mainittujen rajoitettujen käyttöoikeuksien lisäksi mitään muita oikeuksia Palvelun tuloksiin tai niihin liittyviin immateriaalioikeuksiin.

Jobilla vastaa siitä, että Palvelu ei loukkaa Suomessa sopimuksen solmimishetkellä voimassaolevia immateriaalioikeuksia. Jobilla ei vastaa Käyttäjälle kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että Palvelua on käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty taikka siitä, että Palvelua käytetään vastoin Jobilla:n antamia ohjeita tai Ehtojen tai voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

7. Vastuu Palvelun virheistä ja vahinkojen korvaaminen

Jobilla ei korvaa Asiakkaalle aiheutuneita välillisiä tai epäsuoria vahinkoja eikä vahinkoja, joita Jobilla ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Jobilla ei myöskään korvaa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja, eikä korjaa niistä johtuvia virheitä, eikä Jobillastariippumattomista syistä aiheutuvia vahinkoja. Kaikissa tapauksissa Jobillan kokonaisvastuu Asiakkaalle aiheutuneista vahingoista on rajoitettu 500 euroon. Maksuttoman palvelun osalta Jobillallaei ole korvausvelvollisuutta myöskään mahdollisista välittömistä vahingoista. Vahingonkorvausta on vaadittava Jobillalta yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

8 . Muut ehdot

8.1 Salassapitovelvollisuus

Jobilla sitoutuu pitämään luottamuksellisena kaikki Asiakkaalta saamansa luottamukselliset tiedot, ja henkilötiedot. Jobilla sitoutuu olemaan käyttämättä niitä muuhun kuin Asiakkaan kanssa sovitun Palvelun tuottamiseen. Jos Jobilla luovuttaa Asiakkaan luottamuksellisia tietoja alihankkijoilleen, se huolehtii siitä, että myös alihankkijat ovat sitoutuneet säilyttämään tiedot luottamuksellisina. Tämä salassapitoehto on voimassa Palvelun käytön päättymisen jälkeenkin.

8.2 Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia. Palvelun käyttöön ja näihin Ehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijassa ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tämä ei johda osapuolia tyydyttävään lopputulokseen ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

8.3 Palvelun käyttöehtojen voimassaolo

Nämä Ehdot tulevat voimaan 1.10.2015 ja ovat voimassa toistaiseksi. Jobilla pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja. Asiakkaalle ilmoitetaan uusista Ehdoista sähköpostitse