Käyttöehdot (Järjestelmä asiakkaat)

Tämän asiakirjan tarkoitus

Jobillan palvelun käyttöehtojen tarkoituksena on määrittää perustavanlaatuiset oikeudelliset rajat, joiden sisällä Jobilla tarjoaa palveluja sekä yrityksille että yksittäisille henkilöille, ja joiden rajoissa Jobillan palveluja on lupa käyttää.

Jokaisen Jobillan palveluita hyödyntävän tulee lukea ja hyväksyä nämä ehdot, ennen kuin palveluiden käyttö voidaan aloittaa, tai käyttöä voidaan jatkaa.

Tämä versio käyttöehdoista on päivitetty 14.4.2019 ja astuu voimaan välittömästi.

Jobilla pidättää oikeuden päivittää tai muuttaa palvelunsa käyttöehtoja halutessaan.

Kaikkia käyttäjiämme tiedotetaan sähköpostitse käyttöehtojen muuttuessa.

Käyttöehtojen rajaus

Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia Jobilla Oy:n tarjoamia palveluita.

Palvelumme käyttö ja sen rajoitukset

Jobilla myöntää käyttäjilleen käyttöoikeuden tarjoamiinsa palveluihin ja ohjelmistoihin näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelua ei saa käyttää vasten käyttöehtojen määräämiä rajoja. Käyttäjällä ei ole oikeutta myydä tai muutoin välittää Jobillan palveluiden käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. Käyttöoikeuden luovuttaminen ei sisällä omistusoikeuden siirtoa tai muita immateriaalioikeuksia.

Palvelun tarjoaminen

Jobilla toimii asiakasyritystemme ohjelmistojen tuottajana, ylläpitäjänä sekä palveluntarjoajana. Jobilla ei ota vastuuta palvelussa käyttäjiemme julkaisemasta virheellisestä sisällöstä, mutta pyrkii julkaisemaan sisältöä vain luotetuilta ja hyvämaineisilta henkilöiltä.

Jobillalla on oikeus tarjota palvelua sopivaksi katsomallaan tavalla ja käyttää alihankkijoita ja sen tytäryhtiöiden tuottamaa sisältöä palveluiden tuotannossa sekä tehdä muutoksia palveluiden teknologioihin, sisältöön ja käyttöön. Jobilla ei ole vastuussa kustannuksista, joita muutokset saattavat aiheuttaa asiakkaalle.

Jobilla on vastuussa tuottamiinsa palveluihin liittyvistä oikeuksista. Jobilla ei takaa, että palvelu on käytettävissä keskeytyksettä, mutta pyrkii varmistamaan, että televiestintäkapasiteetti on riittävä ja tarvittaessa lieventää mahdollisten televiestinnän häiriöiden seurauksia.

Jobilla ei kuitenkaan ole vastuussa palvelun keskeytyksistä tai käyttökatkoista, tai niiden aiheuttamista seuraamuksista ilman erillistä palvelutasosopimusta Jobillan ja asiakasyrityksen välillä.

Immateriaalioikeudet

Kaikki palvelun tuottamiseen liittyvät oikeudet ohjelmistoon ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Jobillalle tai kolmansille osapuolille. Näiden rajoitettujen käyttöoikeuksien lisäksi nämä ehdot eivät anna asiakkaille muita oikeuksia palveluihin tai muihin niihin liittyviin teollis- tai tekijänoikeuksiin.

Jobilla vastaa siitä, että palvelu ei riko voimassa olevia teollis- ja tekijänoikeuksia Suomessa sopimuksen tekohetkellä. Jobilla ei ole vastuussa sinulle kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien rikkomisesta, joka johtuu palvelun käytöstä missään tarkoituksessa, jota varten sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty, tai jos palvelua käytetään Jobillan ohjeiden vastaisesti tai näiden ehtojen vastaisesti.

Asiakkaiden velvollisuudet ja vastuut

Asiakkaan henkilötiedot

Kaikki oikeudet materiaaleihin ja tietoihin jotka asiakas itse on syöttänyt palveluun tai ylläpitää palvelussa, säilyvät asiakkaalla. Asiakas on itse vastuussa oman materiaalinsa laillisuudesta ja paikkansapitävyydestä, kuin myös siitä että materiaali ei sisällä haittaohjelmia tai viruksia jotka voivat aiheuttaa vahinkoa Jobillalle tai sen käyttäjille. Käyttäjä on itse vastuussa oikeudestaan käyttää materiaalia tai tietoja, joita hän Jobillan palveluissa käyttää.

Toimien laillisuus
Asiakas on vastuussa siitä, että Palvelun käyttö ja hyödyntäminen, mukaan lukien viestien lähettäminen, on vilpitöntä ja että se ei ole harhaanjohtava tai tarkoituksellisesti muita osapuolia, tai kenenkään oikeuksia loukkaavaa. Asiakas sitoutuu noudattamaan voimassa olevia henkilötietojen käsittelyä ja julkaisemista, suoraa sähköistä markkinointia ja asiakasmarkkinointia koskevaa lainsäädäntöä sekä kaikkia Jobillan sen toiminnassa erityisesti antamia ohjeita, mukaan lukien Jobillan tietosuojaseloste, rekisteriseloste, sekä nämä käyttöehdot.

Jobillan materiaalit
Palvelu voi sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, kuten Jobillan ja/tai Jobillan tytäryhtiöiden malleja tai kuvia. Asiakas ei saa käyttää niitä muutoin kuin Jobillan tarjoamien palvelujen yhteydessä.

Asiakkaan oikeudet

Salassapitovelvollisuus
Jobilla sitoutuu pitämään kaikki asiakkailta ja käyttäjiltä saadut luottamukselliset ja henkilökohtaiset tiedot salassa ja luottamuksellisina. Jobilla sitoutuu olemaan käyttämättä niitä palvelun tuottamiseen muutoin kuin asiakkaan kanssa. Jos Jobilla luovuttaa asiakkaan luottamuksellisia tietoja alihankkijoilleen, se varmistaa, että alihankkijat ovat myös sitoutuneet pitämään tiedot luottamuksellisina. Tämä sitoumus säilyy voimassa myös sen jälkeen, kun Jobillan ja asiakkaan väliset sopimukset on purettu.

Sovellettava lainsäädäntö ja erimielisyyksien selvittäminen
Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen voimassa olevaa lainsäädäntöä. Palvelun ja näiden ehtojen käyttöä koskevia erimielisyyksiä pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisten neuvottelujen avulla. Jos tämä ei kuitenkaan johda tyydyttävään lopputulokseen, on riidat määrä ratkaista Helsingin käräjäoikeudessa.

Käyttöehtojen voimassaolo
Nämä ehdot astuvat voimaan 9.4.2011 ja ovat voimassa toistaiseksi. Jobilla pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja. Asiakkaille ilmoitetaan sähköpostitse mahdollisista uusista käyttöehdoista.